Lingüística i audiovisual, índex desplegament de competències a l’ESO

Dimensió comunicativa.
Comprensió lectora.
• Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls.
• Competència 2. Reconèixer el tipus de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l
• Competència 3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement.
Expressió escrita.
• Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor/a, intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització
• Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.
• Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal.
Comunicació oral
• Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals
• Competència 8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents.
• Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs.
Dimensió literària.
• Competència 10. Llegir obres i conèixer els autors/ores i els períodes més significatius de la literatura catalana, castellana i universal.
• Competència 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos
• Competència 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments
Dimensió actitudinal.
• Actitud 1. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres
• Actitud 2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta
• Actitud 3. Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística de l’entorn pròxim i d’arreu.

Aquest és un extracte de l’índex del document:

Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Identificació  i desplegament a l’educació secundària obligatòria. Jauma Sarramona (coord) (2013). Servei de Comunicació i Publicacions, Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria.

Descàrrega del document sencer:

[ http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/Competencies_basiques/competencies_llengua_ESO.pdf ]

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s