Descàrregues

[ En aquesta secció hi trobareu les diferents versions dels programes IndComp, disponibles per a la seva descàrrega LLIURE I GRATUÏTA, Llicència lliure per a fins No Comercials. Funcionen amb Open Office, no amb Excel ]

 

IndComp3.0,versió Beta, agost 2016.  Descàrrega Gratuïta des de Box.net

Està ja disponible per a la descàrrega gratuïta la versió Beta de format per dos fitxers, IndCompAssignatura i IndCompSessióAvaluació.

Com en les versions anteriors, el programa permet extreure de les notes de la llibreta de notes (del que ja estem fent) indicadors competencials, amb els objectius de:

 • Avaluar les CCBB dels nostres alumnes com a grup i individualment.
 • Avaluar Processos Cognitius de l’alumnat.
 • Avaluar Criteris d’Avaluació Específic Personalitzats

Aquesta versió d’IndComp té totes les característiques de la versió anterior, permet treballar amb un sol fitxer per grup classe al llarg de tot el curs escolar i proporciona:

 • Anàlisis gràfics a nivell de grup classe sobre els resultats per matèries, el nivell d’assoliment de CCBB, Processos Cognitius i Criteris d’Avaluació.
 • Butlletins de notes per Matèries, CCBB, Processos Cognitius i Criteris d’Avaluació, permeten introducció de comentaris i recuperacions.
 • Anàlisis gràfics a nivell de matèria sobre quines CCBB, Processos Cognitius i Criteris d’Avaluació tenen més pes en l’avaluació.

Aquesta versió s’està revisant.

Vídeo sobre el funcionament de IndComp 3.0 Assignatura

Vídeo sobre el funcionament de IndComp 3.0 Sessió d’Avaluació

 

 

 

AssessABP. Versió Beta, Juny 2016. Descàrrega des de Box.net.

Partint de les eines prèvies del projecte Indcomp, s’ha construit el fitxer AssessABP com a suport per a l’avaluació (en particular, la qualificació) en Projectes ABP interdisciplinaris. El fitxer funciona amb Open Office i permet:

butlletí

 • Introduir notes d’activitats del projecte, seguiment i comentaris.
 • Extreure automàticament notes d’assignatura per a repartir-ne la qualificació en diferents matèries.
 • Establir 12 criteris d’avaluació customitzables i determinar l’impacte de cada criteri en el projecte global.
 • Determinar l’impacte de les CCBB en el projecte global.
 • Veure gràficament la situació de cada alumne i del grup classe en referència a l’assoliment de cadascun dels criteris d’avaluació i CCBB.
 • Obtenir un informe individual de cada alumne amb la nota del projecte, l’assoliment de cadascun dels criteris d’avaluació i de les CCBB.

 

El fitxer permet acumular l’avaluació de diferents projectes, per a generar una qualificació final única de diversos projectes, amb els criteris d’avaluació i assoliment de CCBB desglossats.

Aquesta versió és la versió Beta (Juny 2016), i es publica amb llicència lliure per a fins no comercials. Fitxer descarregable: https://app.box.com/s/j7c2rgg8tb4gkxykcsd3290tm4sqharjlogoassessABPVídeo sobre el funcionament del programa:

.

.

Versió 2.0 (Release). Novembre 2015. IndCompAssignatura i IndCompEquipDocent Descàrrega des de Box.net. Manual d’ús (pdf)

software

Aquesta versió revisada de IndComp2.0 està formada per dos fitxers, IndCompAssignatura i IndCompEquipDocent. Té totes les característiques de la versió Beta i incorpora modificacions que en faciliten el seu ús com a eina per a fer butlletins de qualificacions:

 • Es poden modificar manualment les notes de les matèries.
 • S’inclou la possibilitat de que constin com a no avaluats (NA) alumnes determinats per a matèries determinades.
 • Permet introduir comentaris als butlletins.
 • S’han resolt alguns errors d’etiquetatge d’ítems.

 

 


 

Versió IndComp2.0 (Beta). Agost 2015. (No disponible).

 • El programa incorpora ara 2 fitxers, IndCompAssignatura i IndCompEquipDocent
 • IndcompAssignatura millora les prestacions d’IndComp1.1 i en fa més senzill l’ús  Permet usar-lo per a calcular la nota de l’assignatura i ofereix la informació que ja oferien les versions prèvies (una nota per a cada competència bàsica per a cada alumne, gràfics del grup classe sobre la distribució dels nivells competencials per a cada competència, indicadors de quines són les competències bàsiques que més participen a l’avaluació de les activitats aplicades) també per a diversos Nivells de Procés (creació, reproducció, memorització..) i per a Ítems d’avaluació personalitzables (que s’han ampliat a 12 per facilitar el seu ús per a avaluar sub-competències). Està dissenyat per al treball individual o conjunt de dos o tres docents.
 • IndCompEquipDocent està dissenyat per a treballar tot un equip docent de forma conjunta i permet obtenir butlletins de notes per competències, nivells de procés i sub-competències. Treballa a partir de les dades obtingudes per diversos professors d’un Equip Docent amb IndCompAssignatura. Permet el treball global amb dades de fins a 12 assignatures i facilita l’avaluació formativa i la comunicació.
 • S’han incorporat als fitxers comentaris en forma de Post-It que permeten entendre l’origen i fórmules de càlcul de les dades per entendre com treballa el programa i facilitar la millora/modificació del programa per part d’altres desenvolupadors.

 


Versió 1.1. Setembre 2014. Descàrrega des de Box.net . Manual d’ús (4 pàgs).

versio11

 • S’han millorat les fórmules de càlcul i s’ha ampliat la pantalla DATA d’introducció de dades, permetent la col·laboració entre diversos professors.
 • S’ha completat l’anàlisi dels nivells d’aprenentatge (ara també per alumne).
 • S’han incorporat noves pantalles d’anàlisi customitzables obertes per a incloure ítems a elecció de l’usuari (desplegaments de competències, criteris d’avaluació, objectius d’aprenentatge,…).
 • S’incorpora un Manual d’ús que inclou resolució d’incidències.

Versió 1.0. Gener 2014. Descàrrega des de Box.net

descarregues3

Aquesta versió requereix:

 • Openoffice.
 • Introduir a la taula de dades les notes de diverses activitats avaluades dels alumnes.
 • Introduir quan aporta (%) cada activitat a les competències bàsiques i processos d’aprenentatge.

Aquesta versió ofereix de manera automàtica:

 • Una nota per a cada competència bàsica per a cada alumne, fent un gràfic comparatiu per a les diferents competències.
 • Gràfics del grup classe sobre la distribució dels nivells competencials per a cada competència.
 • Indicadors de quines són les competències bàsiques que més participen a l’avaluació de les activitats aplicades.
 • Indicadors sobre quin tipus de processos s’avaluen amb més freqüència (creació, reproducció, memorització…).
 • Gràfics representant quines activitats són globalment més competencials.

Anuncis