Aprendre a aprendre

DESENVOLUPAR ESTRATÈGIES D’AUTOREGULACIÓ — Aquesta competència implica ser conscient del que se sap, del que cal aprendre i saber comunicar el que s’ha après. Inclou el desenvolupament d’estratègies de regulació, el plantejament d’objectius, la capacitat de cooperar i d’autoavaluar-se, l’acceptació dels errors, el plantejament de preguntes, la planificació i la resolució de problemes. …………………………………………………………………………………………………….. Eines…

Aprendre a aprendre, definició DOGC 4915 29/06/2007

SER CONSCIENT DE LES PRÒPIES CAPACITATS, SABER CONDUIR L’APRENENTATGE. GUST PER APRENDRE I CONTINUAR APRENENT. Aprendre a aprendre implica disposar d’habilitats per a conduir el propi aprenentatge i, per tant, ésser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma d’acord amb els propis objectius i necessitats. És la competència metodològica que,…