Artística i cultural

CREAR, COMPRENDRE I VALORAR L’ART — Aquesta competència suposa un coneixement bàsic de les diverses manifestacions artístiques i culturals, l’habilitat per apreciar-les, comprendre-les, emocionar-se amb elles i utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi. A més, implica expressió d’idees, experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics, com la música, la literatura, les arts…

Orientacions per al desplegament del currículum a Educació Visual i Plàstica.

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria d’Educació Visual i Plàstica a l’ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d’avaluació per a l’aprenentatge per competències. Document descarregable a: Orientacions per al desplegament del currículum. Educació Visual i Plàstica a l’ESO. (2009) Direcció General de l’Educació Bàsica i…

Artística i Cultural, definició DOGC 4915 29/06/2007

VALORAR MANIFESTACIONS ARTÍSTIQUES I CULTURALS (MÚSICA, LITERATURA, ARTS PLÀSTIQUES, ARTS ESCÈNIQUES…) I SABER CREAR REPRESENTACIONS DE LA PRÒPIA REALITAT . La competència artística i cultural és un complement necessari de la competència comunicativa i com a tal, cabdal per al desenvolupament de la ciutadania, crítica i solidària, de la nova societat del segle XXI. Aquesta…