Autonomia i iniciativa personal

TRANSFORMAR IDEES EN ACCIONS — L’adquisició d’aquesta competència suposa ser capaç d’imaginar, emprendre i avaluar projectes individuals o col·lectius amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític. Requereix poder elaborar idees, buscar solucions i portar-les a la pràctica. També implica desenvolupar habilitats i actituds relacionades amb el lideratge de projectes, que inclouen la confiança en un…

Orientacions per al desplegament del currículum a Educació Física.

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria d’Educació Física a l’ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d’avaluació per a l’aprenentatge per competències. Document descarregable a: Orientacions per al desplegament del currículum. Educació Físicaa l’ESO. (2009) Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat. [http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/60cefe13-1d35-4197-92e2-9fdd78f14110/orientacions_educacio_fisica_eso.pdf]

Autonomia i iniciativa pers., definició DOGC 4915 29/06/2007

SUPOSA RESPONSABILITZAR-SE DE LES ACCIONS NECESSÀRIES PER DESENVOLUPAR PROJECTES  APLICANT VALORS COM LA PERSEVERANÇA, L’AUTOCRÍTICA, LA CREATIVITAT I LA INICIATIVA. Aquesta competència, en l’àmbit de les competències bàsiques, es refereix, d’una banda, a l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de…