Lingüística i Audiovisual

CONVERSAR, ESCOLTAR I SABER EXPRESSAR-SE — Aquesta competència és la base de tots els aprenentatges. Implica l’ús del llenguatge com a instrument de comunicació i l’ús funcional, almenys, d’una llengua estrangera. Saber expressar-se i comprendre els missatges, tant orals com escrits, audiovisuals o corporals, que s’intercanvien en situacions diverses. L’adquisició d’aquesta competència implica la construcció…

Orientacions per al desplegament del currículum a Educació Visual i Plàstica.

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria d’Educació Visual i Plàstica a l’ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d’avaluació per a l’aprenentatge per competències. Document descarregable a: Orientacions per al desplegament del currículum. Educació Visual i Plàstica a l’ESO. (2009) Direcció General de l’Educació Bàsica i…

Orientacions per al desplegament del currículum de Llengües

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria de Llengües a l’ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d’avaluació per a l’aprenentatge per competències. Document descarregable a: Orientacions per al desplegament del currículum. Àmbit de llengües a l’ESO. (2009) Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat. [http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b2016c4a-f098-4566-aa2b-f720e53626a0/llengues_1.pdf]

Lingüística i audiovisual, índex desplegament de competències a l’ESO

Dimensió comunicativa. Comprensió lectora. • Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. • Competència 2. Reconèixer el tipus de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l • Competència 3. Desenvolupar…

Lingüística i audiovisual, definició DOGC 4915 29/06/2007

Com s’ha dit abans, la lingüística i audiovisual és saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se) per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les tecnologies de la comunicació (anomenada competència digital), amb gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les…