Competències bàsiques de l’àmbit cientifico-tecnològic. Educació secundària obligatòria

Des del maig de 2014 és disponible el document de desplegament de competències de l’àmbit científico-tecnològic. Aquesta publicació pretén ajudar els centres a l’hora de desenvolupar el currículum de les matèries de l’àmbit cientificotecnològic. Les competències bàsiques d’aquest àmbit es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes resoldre problemes a partir dels coneixements científics…

Interacció amb el món físic

COMPRENDRE EL MÓN PENSANT CIENTÍFICAMENT — L’adquisició d’aquesta competència permet mobilitzar els sabers escolars per comprendre el món i prendre decisions amb autonomia quant a aspectes com l’ús responsable dels recursos naturals, la protecció de la salut individual i col·lectiva, la cura del medi ambient i el consum racional, entre altres. Implica la posada en…

Orientacions per al desplegament del currículum a Educació Física.

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria d’Educació Física a l’ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d’avaluació per a l’aprenentatge per competències. Document descarregable a: Orientacions per al desplegament del currículum. Educació Físicaa l’ESO. (2009) Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat. [http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/60cefe13-1d35-4197-92e2-9fdd78f14110/orientacions_educacio_fisica_eso.pdf]

Orientacions per al desplegament del currículum a Ciències socials, geografia i història.

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria de Ciències socials, geografia i història a l’ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d’avaluació per a l’aprenentatge per competències. Document descarregable a: Orientacions per al desplegament del currículum. Ciències socials, geografia i història a l’ESO. (2009) Direcció General de l’Educació Bàsica…

Orientacions per al desplegament del currículum de Tecnologia

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria de Tecnologies a l’ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d’avaluació per a l’aprenentatge per competències. Document descarregable a: Orientacions per al desplegament del currículum. Tecnologies a l’ESO. (2009) Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat. [http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c0efb6fc-6b8b-4a1c-ba75-1a08a2847207/tecnologies_1.pdf]

Orientacions per al desplegament del currículum de CCNN

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria de Ciències de la naturalesa a l’ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d’avaluació per a l’aprenentatge per competències. Document descarregable a: Orientacions per al desplegament del currículum. Ciències de la Naturalesa a l’ESO. (2009) Direcció General de l’Educació Bàsica…

Interacció Món Físic, definició DOGC 4915 29/06/2007

Aquesta competència mobilitza els sabers escolars que li han de permetre comprendre la societat i el món en què es desenvolupa, fa que l’alumnat superi la simple acumulació d’informacions per interpretar i apropiar-se dels coneixements sobre els fets i els processos, per predir conseqüències i dirigir reflexivament les accions per a la millora i preservació…