Competències bàsiques de l’àmbit cientifico-tecnològic. Educació secundària obligatòria

Des del maig de 2014 és disponible el document de desplegament de competències de l’àmbit científico-tecnològic. Aquesta publicació pretén ajudar els centres a l’hora de desenvolupar el currículum de les matèries de l’àmbit cientificotecnològic. Les competències bàsiques d’aquest àmbit es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes resoldre problemes a partir dels coneixements científics…

Matemàtica

ÚS DEL RAONAMENT MATEMÀTIC — Aquesta competència és necessària per resoldre problemes de la vida quotidiana. Consisteix en l’habilitat per utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar diferents tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i…

Orientacions per al desplegament del currículum de Tecnologia

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria de Tecnologies a l’ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d’avaluació per a l’aprenentatge per competències. Document descarregable a: Orientacions per al desplegament del currículum. Tecnologies a l’ESO. (2009) Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat. [http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c0efb6fc-6b8b-4a1c-ba75-1a08a2847207/tecnologies_1.pdf]

Orientacions per al desplegament del currículum de CCNN

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria de Ciències de la naturalesa a l’ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d’avaluació per a l’aprenentatge per competències. Document descarregable a: Orientacions per al desplegament del currículum. Ciències de la Naturalesa a l’ESO. (2009) Direcció General de l’Educació Bàsica…

Matemàtica, índex del desplegament de competències a l’ESO

Dimensió Resolució de problemes • Competència 1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats • Competència 2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes • Competència 3. Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses • Competència 4. Generar preguntes de…

Matemàtica, definició DOGC 4915 29/06/2007

DOMINAR EL LLENGUATGE DE LES MATEMÀTIQUES I LA SEVA APLICACIÓ A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES DE LA VIDA QUOTIDIANA. La competència matemàtica és necessària en la vida personal, escolar i social, ja que sovint cal analitzar, interpretar i valorar informacions de l’entorn i l’ús de les eines matemàtiques pot ser un instrument eficaç. Aquesta competència…