Social i Ciutadana

COOPERAR, CONVIURE I EXERCIR LA CIUTADANIA — Aquesta competència fa possible comprendre la realitat social en què es viu, desenvolupar un criteri propi sobre ella i comprometre’s a contribuir a la seva millora. Afavoreix l’anàlisi multicausal i sistemàtic de la realitat històrica i social del món, la seva evolució, els seus èxits i els seus…

Digital, índex del desplegament de competències a l’ESO

Dimensió instruments i aplicacions •Competència 1.Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar •Competència 2.Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals •Competència 3.Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents…

Orientacions per al desplegament del currículum a Educació Física.

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria d’Educació Física a l’ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d’avaluació per a l’aprenentatge per competències. Document descarregable a: Orientacions per al desplegament del currículum. Educació Físicaa l’ESO. (2009) Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat. [http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/60cefe13-1d35-4197-92e2-9fdd78f14110/orientacions_educacio_fisica_eso.pdf]

Orientacions per al desplegament del currículum a Ciències socials, geografia i història.

Orientacions i models per prendre decisions i dissenyar les programacions de la matèria de Ciències socials, geografia i història a l’ESO: selecció i seqüenciació dels continguts i estratègies metodològiques i d’avaluació per a l’aprenentatge per competències. Document descarregable a: Orientacions per al desplegament del currículum. Ciències socials, geografia i història a l’ESO. (2009) Direcció General de l’Educació Bàsica…

Social i Ciutadana, definició DOGC 4915 29/06/2007

CAPACITAT DE RELACIONAR-SE AMB ELS ALTRES, COMPRENDRE LA SOCIETAT I ACTUAR EN ELLA. Aquesta competència fa possible comprendre la realitat social en què es viu, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, així com comprometre’s a contribuir en la seva millora. Sí bé aquesta competència manté vincles més estrets amb les…