Tractament de la Informació i Digital

BUSCAR INFORMACIÓ, PROCESSAR-LA I TRANSFORMAR-LA EN CONEIXEMENT — Disposar d’informació no produeix coneixement per se. Aquesta competència implica desenvolupar mètodes de treball eficaços de selecció, anàlisi, contrastació i utilització de la informació i les seves fonts per organitzar-la, sintetitzar-la i integrar-la en els esquemes previs de coneixement. Implica també aprendre a utilitzar les TIC com…

Digital, índex del desplegament de competències a l’ESO

Dimensió instruments i aplicacions •Competència 1.Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar •Competència 2.Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals •Competència 3.Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents…

Tractament de la Informació i Digital, definició DOGC 4915 29/06/2007

La competència en el tractament de la informació incorpora diferents habilitats, que van des de l’accés a la informació fins a la seva transmissió, tot usant distints suports, incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. Per això és una competència transversal que…